Intézményi közzétételi lista - oktatas.sztjanos.hu

Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Title
Tartalomhoz ugrás

Intézményi közzétételi lista


Óvoda

Nevelési év:

2023-2024. nevelési év

Jogszabályi háttér:

  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Intézményi adatok:

OM azonosító:

201783

Intézmény neve:

Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely címe, elérhetősége:

4069 Egyek, Fő utca 1.
Telefon: 06-52-579-030
E-mail:  titkarsag@sztjanos.hu
Intézményvezető: Kirilla Pál

Óvodai intézményegység címe, elérhetősége:

4069 Egyek, Óvoda utca 4.
Telefon: 06-30-949-3119
E-mail: ovoda@sztjanos.hu
Intézményegység-vezető: Pető Árpádné

Fenntartó:

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Az óvoda felvételi lehetőségeiről szóló tájékoztató:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kel részt venni.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesítette. [Nkt. 8. § (1) bekezdés]

Az óvodai beiratkozásra meghatározott idő:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: IV. FEJEZET - AZ ÓVODAI FELVÉTEL, A TANULÓI JOGVISZONY ... KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

9. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

20. §
(1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

Sorszám Csoport Csoportlétszám
1. GOMBA 23
2. HÉTSZÍNVIRÁG 22
3. KATICA 23
4. MICIMACKÓ 22
5. MÓKUS 22
6. NAPSUGÁR 23
7. PILLANGÓ 24
8. SZIVÁRVÁNY 22
9.
Összesen: 181 
Térítési díj:

Étkezési térítési díj:
Az étkezési térítési díjakat havonta, meghatározott napon készpénzben illetve banki utalással lehet befizeti.
Az intézményben fizetendő napi térítési díj:570,51-Ft/nap/fő

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges, hogy szülő/törvényes képviselő minden év augusztusában kitölti, és benyújtja a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő nyilatkozatot.

Ingyenes étkezésben részesülhet, aki:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
  • Diétás étkezés kizárólag szakorvos által igazolt esetben vehető igénybe, az igazolásban feltüntetett időtartamra.
  • Tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek.
  • Azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos.
  • Akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek.
  • Akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság.
  • Akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Dátum Megállapítások

2022.10.13.

Derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör van az óvodában. Az óvodapedagógusok elfogadó, segítő, támogató attitűdje példamutató. Az óvoda napirendje jó. A játéktevékenységekhez a megfelelő hely, idő, eszközök adottak, az élményszerzés lehetősége adott. A tevékenységek szervezése, jó motiváló eszközökkel valósult meg. Folyamatos differenciálás valósul meg. A szervezett tevékenységek módszertanilag jól felépítettek.A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos ellenőrzések és az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek ideje és nyilvános megállapításai:

Kezdő dátum Vég dátum Ellenőrző szerv Ellenőrzés típusa
Az óvoda nyitva tartásának rendje:


Nyitvatartás
Hétfő 6:45 - 16:45
Kedd 6:45 - 16:45
Szerda 6:45 - 16:45
Csütörtök 6:45 - 16:45
Péntek 6:45 - 16:45
Éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
  Óvoda éves munkaterv
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések ideje és megállapításai:


Az intézmény működését meghatározó dokumentumok:
   Szervezeti és Működési Szabályzat
   Házirend
   Pedagógiai Program
Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Sorszám Végzettség Pedagógus szakvizsga Munkakör
1.

óvodapedagógus


óvodapedagógus

2.

óvodapedagógus


óvodapedagógus

3.

óvodapedagógus


óvodapedagógus

4.

óvodapedagógus


óvodapedagógus

5.

óvodapedagógus


óvodapedagógus

6.

óvodapedagógus

Szakvizsgázott pedagógus

A preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai- pszichológiai módszertani ismeretei

Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek;

Gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiája

óvodapedagógus

7.

óvodapedagógus


óvodapedagógus

8.

nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)


óvodapedagógus

9.

nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen


óvodapedagógus

tanító

10.

óvodapedagógus

Szakvizsgázott pedagógus

A preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai- pszichológiai módszertani ismeretei

Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek

óvodapedagógus

11.

óvodapedagógus

Szakvizsgázott pedagógus

A preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai- pszichológiai módszertani ismeretei

Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek

óvodapedagógus

12.

óvodapedagógus

Szakvizsgázott pedagógus

A preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai- pszichológiai módszertani ismeretei

Gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiája

Szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen;

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

óvodapedagógus

13.

óvodapedagógus


óvodapedagógus

14.

nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó


óvodapedagógus

15.

óvodapedagógus

szociálpedagógus


óvodapedagógus

16.
17.
18.
A dajkák száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Sorszám Végzettség Szakképzettség Munkakör
1.

alapfokú

dajka

dajka

2.

alapfokú

dajka

dajka

3.

érettségi

dajka

dajka

4.

alapfokú

dajka

dajka

5.

alapfokú

dajka

dajka

6.

alapfokú

dajka

dajka

7.

alapfokú

dajka

dajka

8.

alapfokú

dajka

dajka

9.
10.
A pedagógiai asszisztensek száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Sorszám Végzettség Szakképzettség Munkakör
1.

érettségi


pedagógiai asszisztens

2.

érettségi

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

3.

érettségi


pedagógiai asszisztens

Általános Iskola

Tanév:

2023-2024. tanév

Jogszabályi háttér:

  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Intézményi adatok:

OM azonosító:

201783

Intézmény neve:

Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely címe, elérhetősége:

Székhely címe, elérhetősége
4069 Egyek, Fő utca 1.
Telefon: 06-52-579-030
E-mail:  titkarsag@sztjanos.hu
Intézményvezető: Kirilla Pál

Telephely címe, elérhetősége:

4069 Egyek, Béke út 21.
Telefon: 06-30-949-3179

Fenntartó:

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Az általános iskola felvételi lehetőségeiről szóló tájékoztató:

Pedagógiai Program


9. A felvétel és az átvétel helyi szabályai

  9.2. Az iskolai felvétel és átvétel szabályai

Az általános iskolai beiratkozásra meghatározott idő:

  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről


Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján, az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni.


  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: IV. FEJEZET - AZ ÓVODAI FELVÉTEL, A TANULÓI JOGVISZONY ... KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE


11. A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai felvétel, a tanulói jogviszony keletkezése

22. §
(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
(3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

23. §
(1) Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni.

A fenntartó által engedélyezett iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Sorszám Osztály Osztálylétszám
1. 1.a 25
2. 1.b 22
3. 2.a 22
4. 2.b 27
5. 3.a 24
6. 3.b 20
7. 4.a 19
8. 4.b 20
9. 4.c 16
10. 5.a 17
11. 5.b 18
12. 6.a 12
13. 6.b 10
14. 7.a 13
15. 7.b 12
16. 8.a 14
17. 8.b 15
Összesen: 306 
Térítési díj:

Étkezés:
   -   7-10 éves: 783,76 Ft/nap
   - 11-14 éves: 851,94 Ft/nap

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B. §


Térítési- és tandíjszedés:

  Térítési- és tandíjszedési szabályzat

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Dátum Megállapítások

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos ellenőrzések és az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek ideje és nyilvános megállapításai:

Kezdő dátum Vég dátum Ellenőrző szerv Ellenőrzés típusa

Az általános iskola nyitva tartásának rendje:Nyitvatartás
Hétfő 7:00 - 20:00
Kedd 7:00 - 20:00
Szerda 7:00 - 20:00
Csütörtök 7:00 - 20:00
Péntek 7:00 - 20:00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
  Általános iskola éves munkaterv
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések ideje és megállapításai:


Az intézmény működését meghatározó dokumentumok:
   Szervezeti és Működési Szabályzat
   Házirend
   Pedagógiai Program
Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Sorszám Végzettség Szakkollégium Pedagógus szakvizsga

2023-2024. tantárgyfelosztás

1.

általános iskolai tanító; okleveles hittanár-nevelő tanár


a preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai módszertani ismeretei

tanító, hittan, napközis nevelő

2.

általános iskolai tanító; angolnyelvoktató- pedagógus; 

angol szakos nyelvtanár; okleveles angoltanár

orosz szakkollégium


angol nyelv

3.

fizika szakos tanár; számítástechnika szakos tanár


szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

fizika

4.

kémia szakos tanárkémia, matematika, tanulószoba

5.

testnevelő tanár; gyógytestnevelő tanár; úszás sport edzőtestnevelés

6.

általános iskolai tanító

család és háztartástan műveltségi terület


tanító, napközis nevelő

7.

általános iskolai tanító; okleveles pedagógiatanár; okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár

vizuális nevelés műveltségi terület


vizuális kultúra, tanító, napközis nevelő

8.

általános iskolai tanító

könyvtár műveltségi terület


tanító, napközis nevelő

9.

pedagógia szakos nevelőtanár;

általános iskolai tanítótanító, napközis nevelő

10.

teológus-lekészhittan

11.

általános iskolai tanító; okleveles hittanár-nevelő tanár

ember és társadalom műveltségi terület

szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő pedagógia területen

tanító, napközis nevelő

12.

pedagógia szakos nevelő; magyar nyelv és irodalom szakos tanár; okleveles magyartanár; az inkluzív nevelés okleveles tanára


szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

magyar nyelv és irodalom,

dráma és színház, tanulószoba

13.

hittanár;

történelem szakos tanár; okleveles történelem szakos bölcsész és tanár


szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

hittan

14.

biológia  szakos tanár; földrajz szakos tanár; okleveles biológiatanár, okleveles földrajztanártermészettudomány, biológia, tanulószoba

15.

gyógypedagógusgyógypedagógus, differenciált képességfejlesztés, napközis nevelő

16.

általános iskolai tanító; háztartásökonómia-életvitel  szakos tanár; okleveles kémiatanár

művelődésszervező

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

tanító, napközis nevelő

17.

történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár; okleveles általános iskolai angol nyelv és kultúra és okleveles általános iskolai magyartanárangol nyelv, napközis nevelő

18.

pedagógusnapközis nevelő, GYIV

19.

földrajz szakos tanár; történelem szakos tanár; okleveles történelemtanártermészettudomány, történelem, hon- és népismeret, tanulószoba

20.

általános iskolai tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület


tanító, napközis nevelő

21.

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanárnapközis nevelő

22.

testnevelő-edzőtestnevelés

23.

földrajz szakos tanár; okleveles történelemtanárföldrajz, történelem, hon- és népismeret, állampolgári ismeretek, tanulószoba

24.

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon; fejlesztő-differenciáló szakpedagógus; gyógypedagógiai asszisztens; szociálpedagógus


szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő pedagógia területen

gyógypedagógus, differenciált képességfejlesztés, napközis nevelő

25.

általános iskolai tanító; ének-zene tanár; magánénektanár, ének kamaraművész; okleveles tehetségfejlesztő tanár; népi játék és kismesterségek oktatója

közművelődési szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus bábpedagógia területen

ének-zene, tanító, napközis nevelő

26.

általános iskolai tanító, gyógypedagógiai asszisztenstanító, napközis nevelő

27.

általános iskolai tanító; egészségfejlesztő mentálhigiénikus

népművelés szakkollégium


tanító, napközis nevelő

28.

általános iskolai tanítótanító, napközis nevelő

29.

technika szakos általános iskolai tanár; inkluzív nevelés okleveles tanár; fejlesztő-differenciáló szakpedagógus


szakvizsgázott pedagógus, a nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár; szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen; szakvizsgázott pedagógus, mérésmetodika, minőségbiztosítási és szakértői szakterületen

technika és tervezés, matematika, differenciált képességfejlesztés, napközis nevelő

30.

általános iskolai tanító; magyar szakos tanár

rajz szakkollégium


magyar nyelv és irodalom, tanulószoba

31.

általános iskolai tanító

ember és társadalom műveltségi terület, matematika műveltségi terület


tanító, matematika

32.

általános iskolai tanító

technika szakkollégium


tanító, napközis nevelő

33.

szociálpedagógus; számítástechnika szakos tanár


szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;

szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő differenciáló pedagógia

digitális kultúra, tanulószoba

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Sorszám Munkakör Pedagógus végzettséggel rendelkezik Pedagógus végzettséggel nem rendelkezik
1.

pszichológus


2.

iskolatitkár


3.

pedagógiai asszisztens


4.

rendszergazda


Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
  A digitális országos mérések eredményei
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Sorszám Osztály Évismetles
1. 1.a
2. 1.b
3. 2.a
4. 2.b
5. 3.a
6. 3.b
7. 3.c
8. 4.a
9. 4.b
10. 5.a
11. 5.b
12. 6.a
13. 6.b
14. 7.a
15. 7.b
16. 8.a
17. 8.b
Összesen: 17 
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Pedagógiai Program


  18.5.2. Egyéb foglalkozások szervezésének elvei

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Pedagógiai Program


  18.9.1. A tanuló teljesítménye értékelésének, minősítésének formái

  18.9.5. Házi feladat adásának elvei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Házirend


Házirend melléklete


  Általános fogalmak

  Osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

Alapfokú Művészeti Iskola

Tanév:

2023-2024. tanév

Jogszabályi háttér:

  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Intézményi adatok:

OM azonosító:

201783

Intézmény neve:

Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely címe, elérhetősége:

4069 Egyek, Fő utca 1.
Telefon: 06-52-579-030
E-mail:  titkarsag@sztjanos.hu
Intézményvezető: Kirilla Pál

Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység címe, elérhetősége:

4069 Egyek, Fő utca 1.
Telefon: 06-52-579-030
E-mail:  titkarsag@sztjanos.hu
Intézményegység-vezető: Barkóczi Zoltán

Debrecen Szent Anna utcai telephelye:

4024 Debrecen, Szent Anna utca 17.

Fülöp Kossuth utca telephelye:

4266 Fülöp, Kossuth utca 30.

Geszteréd Petőfi utcai telephely:

4232 Geszteréd, Petőfi utca 8.

Fenntartó:

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Pedagógusok iskolai végzettsége:

Sorszám Végzettség

2023-2024. tantárgyfelosztás

1.

1. Alapfokozat BA-klasszikus fuvola előadóművész

2. Mesterfokozat MA- okleveles fuvolatanár

3. Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Furulya

Fuvola

Kamarazene

Tehetséggondozás

2.

1. Főiskola- zongoratanár, kamaraművész

2. Mesterfokozat-MA- okleveles zongoratanár

3. Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Zongora

3.

Középfokú végzettség- gyermek- és ifjúságvédelmi nevelőtanár, valamint tanácsadó tanári

Furulya

4.

1. Alapfokozat BA- zenei asszisztens

2. Mesterfokozat MA- okleveles ének-zene tanár

3. Mesterfokozat- MA- okleveles zeneismeret-tanár

Szolfézs

5.

Mesterfokozat-MA- okleveles hegedűtanár

Hegedű

Tehetséggondozás

6.

Mesterfokozat MA- okleveles gitártanár

Gitár

7.

Középfokú végzettség- érettségi

Szaxofon

Furulya

8.

1. Alapfokozat BA- klasszikus zongora előadóművész

2. Mesterfokozat MA- okleveles zongoratanár

Zongora

Korrepetíció

9.

Mesterfokozat MA- okleveles szaxofontanár

tartósan távol lévő

10.

Főiskola- mélyhegedűtanár, kamaraművész

Hegedű

11.

Mesterfokozat MA- okleveles furulyatanár

Furulya

12.

Középfokú végzettség- érettségi

Gitár

13.

Mesterfokozat MA- okleveles gitártanár

Gitár

14.

Középfokú végzettség- érettségi

Hegedű

15.

Alapfokozat BA- klasszikus ének előadóművész

Népi ének

Magánének

Kamarazene

16.

1. Egyetem- gordonkatanár, kamaraművész

2. Mesterfokozat MA- művészetek magisztere

Gitár

Gitárzenekar

17.

Középfokú végzettség- érettségi

Hegedű

18.

Középfokú végzettség- érettségi

Zongora

19.

Mesterfokozat MA- okleveles zongoratanár

tartósan távol lévő

20.

Mesterfokozat MA- okleveles ének-zene tanár

Népi ének

Magánének

Tehetséggondozás

21.

1. Alapfokozat BA- klasszikus trombita előadóművész

2. Mesterfokozat MA- okleveles trombitatanár

3. Mesterfokozat MA- okleveles fúvószenekari karnagy-művész

Trombita

Furulya

Tehetséggondozás

22.

1. Mesterfokozat MAokleveles zeneelmélet-tanár

2. Mesterfokozat MA- okleveles ének-zene művésztanár


Szolfézs

23.

Főiskola- zeneelmélet-szolfézstanár, karvezető

Szolfézs

Népi ének

Magánének

24.

Mesterfokozat MA- okleveles ütőhangszertanár

Ütőhangszer

25.

Főiskola- kürttanár, kamaraművész

Furulya

Trombita

26.

Főiskola- zongoratanár, kamaraművész

Zongora

27.

Középfokú végzettség- érettségi

Gitár

28.

Mesterfokozat MA- okleveles gitártanár

Gitár

29.

Alapfokozat BA- zenekar- és kórusvezető előadóművész

Zongora

Korrepetíció

30.

Középfokú végzettség- érettségi

Furulya

Klarinét

31.

1. Főiskolaáltalános iskolai tanító

2. Mesterfokozat MSc- okleveles pedagógiatanár

3. Mesterfokozat MA- okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár

Vizuális alkotógyakorlat

Grafika és festészet alapjai

Tanszaki műhelygyakorlat

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Sorszám Munkakör Pedagógus végzettséggel rendelkezik Pedagógus végzettséggel nem rendelkezik
1.

hangszerkarbantartó


2.
3.
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:

Képzőművészet:

2016/2017. tanév: A 1.

2023/2024. tanév: A 1., A 2., A 3., A 4.


Zeneművészet:


2016/2017. tanév (Egyek): A 1.

2023/2024. tanév (Egyek): Ek. 1., Ek. 2., A 1., A 2., A 3., A 4., A 5.


2023/2024. tanév (Debrecen):  Ek. 1., Ek. 2., A 1., A 2., A 3., A 4., A 5., A 6., TK. 1. ( A 7.)

2023/2024. tanév (Geszteréd): A 1., A 2., A 3., A 4., A 5., A 6.

2023/2024. tanév (Fülöp):  Ek. 1., Ek. 2., A 1., A 2., A 3., A 4., A 5, A 6.

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel:
2023/2024-es tanév

Horváth Marcell (zongora, szintetizátor):

Barokk Művek Zongoraversenye III. helyezés:
     ∙ Török Tekla


2022/2023-as tanév

Radócz Miklós (trombita, furulya):

III. Otthoni dallamok országos furulyaversenyen vett részt:
     ∙ Szolnoki Eszter

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
2022/2023-as tanév

Radócz Miklós (trombita, furulya):

IV. Megyei Trombitás Találkozón részt vett és eredményesen szerepelt:
     ∙ Majtényi Jakab
     ∙ Bernáth Péter
     ∙ Benyák Bálint

Barilla Csilla (furulya):

Szent József nap:
     ∙ Gál Lilian: I. helyezés

Tóth Gergő:

Szent József nap:
     ∙ Pálinkás András: I. helyezés

V. Kelet-Magyarországi Gitárversenyen részt vettek:
     ∙ Erdős-Mózes Noémi
     ∙ Majtényi Brúnó
     ∙ Pálinkás András
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Az alapfokú művészeti iskola hagyományosan minden tanévben tart Adventi hangverseny-sorozatot és Tavaszi hangverseny-sorozatot mind a négy telephelyén (Egyek, Debrecen, Geszteréd, Fülöp)


A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Az alapfokú művészeti iskola mind a négy telephelyén (Egyek, Debrecen, Geszteréd, Fülöp) számos iskolai, városi és egyházi szervezésű rendezvényen közreműködik.

Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma:

Sorszám Művészeti ág Telephely Csoportok száma Létszám
1. Zeneművészeti ág Egyek 13 76
2. Zeneművészeti ág Debrecen 18 171
3. Zeneművészeti ág Geszteréd 3 47
4. Zeneművészeti ág Fülöp 5 57
5. Képzőművészeti ág Egyek 3 60
Összesen: 411 

© Digitális oktatás - sztjanos.hubp - v24.07 | Adatvédelmi tájékoztató

Vissza a tartalomhoz